Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-& LEVERINGSVOORWAARDEN BEVEILIGINGSWERELD MEIJER 2017


Algemeen

Artikel 1:
1.1 Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Beveiligingswereld Meijer vanaf 1 maart 2005.
1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings en betalingsvoorwaarden.
1.3 Beveiligingswereld Meijer kan ten allen tijde haar algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen.
1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien derden betrokken worden bij levering, betaling en/of
werkzaamheden.
1.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Beveiligingswereld Meijer geen van deze algemene
voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen
in algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.6 € 50,00 (zegge: vijftig euro) exclusief 21% BTW voor administratie- en verzendkosten, zullen bij u in rekening worden gebracht,
indien een door u bestelde rembourszending door u geweigerd wordt en/of niet wordt afgehaald op het postkantoor van PostNL,
zodat deze retour wordt verzonden aan Beveiligingswereld Meijer.
1.7 Drukfouten en oude aanbiedingen zijn onder voorbehoud en hierdoor niet geldig als zodanig geplaatst
1.8 Alle aanbiedingen van Beveiligingswereld Meijer zijn vrijblijvend. Beveiligingswereld Meijer heeft het recht om prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.9 Artikelen welke speciaal voor u worden besteld hebben een afwijkende aflevertijd en zijn altijd afhankelijk van de leverbaarheid
van de fabrikant of leverancier. Indien een artikel niet leverbaar is wordt uw betaling aan u geretourneerd.
1.10 Nepbestellingen / bestellingen zonder gehoor
Graag willen wij u er op attenderen dat indien u een bestelling plaatst, er dus na onze bevestigingsmail een koopovereenkomst is
geschied.  U bent vrij om uw aankoop te annuleren binnen 48 uur na uw bestelling.

Mocht u bij ons een artikel bestellen, en dus een koopovereenkomst te zijn aangegaan en u annuleert uw bestelling niet, maar u betaalt
niet of u laat niks meer van zich horen, dan staan wij in ons recht om in eerste instantie administratiekosten te berekenen en in tweede
instantie een recht op wettelijke schadevergoeding minimaal 50,00 te eisen.

Recht op wettelijke schadevergoeding zullen wij eisen indien u bij ons onder rembours besteld maar dit product opzettelijk weigert of niet
ophaalt op het postkantoor. Tevens zullen wij recht op schadevergoeding eisen indien u na contact met ons te hebben gehad een aankoop
aangaat. Mocht u dus e-mailcontact met ons hebben gehad, en hierbij bent u ingegaan op onze aanbieding of op uw verzoek een bestelling,
dan zullen wij u in gebreke stellen.

Bij speciaal door de klant bestelde artikelen die nep zijn besteld of onder rembours zijn besteld en niet worden geweigerd of afgehaald, zal
een schadevergoeding van tenminste 1/3 met een minimum van 50,00 Euro worden berekend.

Artikelen die speciaal besteld zijn, zijn o.a.: kogelwerende artikelen.

Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 2:
2.1 Geplaatste en bevestigde bestellingen worden als koopovereenkomst beschouwd en zijn bindend.

Prijzen

Artikel 3:
3.1 In offertes en of de webwinkel opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte.
Tussentijdse wijzigingen in de prijzen door leveranciers worden aan de opdrachtgever doorberekend. Vanzelfsprekend zal de klant
hier altijd van tevoren over worden geïnformeerd.
3.2 Al onze prijzen en tarieven genoemd in onze aanbiedingen, offertes en webwinkels zijn, voor zover niet anders vermeld, inclusief
BTW en exclusief verzend-, verpakkings- en portokosten en, voor zover van toepassing, wettelijke bijdragen.
3.3 Indien bij artikelen geen prijs of de prijs als 0,00 euro staat vermeld dan is dit artikel op dit moment niet leverbaar of de prijs en het
artikel zijn op aanvraag. Tevens kan het voorkomen dat dit een aanbieding betreft welke is verlopen. Deze artikelen zijn dus niet gratis
of kosteloos.

Levering

Artikel 4:
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt de opgegeven leveringstermijn, van maximaal 5 dagen, als schatting.
Overschrijding van deze termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Aflevering door Beveiligingswereld Meijer geschiedt in de plaats van vestiging van Beveiligingswereld Meijer door afgifte aan de eerste
vervoerder. Beveiligingswereld Meijer bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft,
komen de extra kosten voor rekening van de klant. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Per bestelling wordt, afhankelijk
van de afmeting en het gewicht van de bestelling, eenmalig een in de winkelwagen vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en
verzekeringspremie in rekening gebracht.
4.3 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Beveiligingswereld Meijer in overleg met de klant
trachten een, zowel qua prijs als qua kwaliteit, vergelijkbaar artikel te leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd.
In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
4.6 De klant is verplicht Beveiligingswereld Meijer van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Beveiligingswereld Meijer geen
verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Beveiligingswereld Meijer bekende adres en blijft u aansprakelijk
voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Beveiligingswereld Meijer
om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
4.7 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Beveiligingswereld Meijer hiervan op de hoogte te stellen.
4.8 Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd en niet zijn begrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de
bij Beveiligingswereld Meijer geldende tarieven.
4.9 Verzending van brievenbuspost is voor het risico van de klant.


Betaling

Artikel 5:
5.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours) of per bank of giro vooruit te betalen.
5.2 Indien Beveiligingswereld Meijer toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van
€ 250,- verschuldigd. Beveiligingswereld Meijer kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. Zolang algehele
betaling door de opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, blijven materialen eigendom van Beveiligingswereld Meijer voor zover deze niet onroerend
zijn geworden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze materialen te verpanden.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6:
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Beveiligingswereld Meijer, totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor
alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting
is ontstaan.
6.2 Beveiligingswereld Meijer is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreke is, de artikelen die het eigendom
van Beveiligingswereld Meijer zijn gebleven bij de klant terug te nemen.
6.3 Beveiligingswereld Meijer is slechts aansprakelijk voor schade die aantoonbaar door haar nalatigheid is ontstaan en voor zover ze het directe gevolg
is van deze nalatigheid. De aansprakelijkheid is echter nooit hoger dan de op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Beveiligingswereld
Meijer uitbetaalde vergoeding door de verzekeringsmaatschappij.

6.4 Opdrachtgever is verplicht de schade voor zoveel als mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van Beveiligingswereld Meijer vanaf
het moment dat schade zou kunnen ontstaan.

Retourrecht

Artikel 7:
7.1 De klant heeft het recht, de door Beveiligingswereld Meijer geleverde artikelen, binnen 14 dagen (de zichttermijn) aangaande de dag na ontvangst te
retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht.
De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Beveiligingswereld Meijer de klant de betaalde prijs, met uitzondering
van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
• batterijen en accu’s;
• (artikelen met) software;
• diskettes, CD’s, MD’s en DVD’s;
• bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserveonderdelen, artikelen die
speciaal voor de klant aangepast of besteld zijn
• alle overige artikelen die in contact zijn geweest met huid en/of haar, met uitzondering van kleding.
• artikelen welke apart besteld zijn en een afwijkende levertijd hebben zoals, ghillie suits, Starforce
 schoenen etc. kunnen niet worden geretourneerd maar wel geruild tegen een andere maat.
• artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.
7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant.
Beveiligingswereld Meijer accepteert in dat opzicht een door PostNL afgestempelde of door de vervoerder ondertekende retourmemo of
vrachtbrief, een bewijs van ter postbezorging, of een soortgelijk document.
7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant, dit ongeacht ergens anders anders vermeld.
7.6 Het bedrag van 15,00 euro zal worden berekend als bestellingen of artikelen ongefrankeerd worden geretourneerd.
7.7 Zakelijke bestellingen gedaan met korting of volgens offerteprijs worden niet retour genomen.

Garantie

Artikel 8:
8.1 Beveiligingswereld Meijer garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden
specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. De op de factuur vermeldde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

De door Beveiligingswereld Meijer verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk
het gevolg is van:

• nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
• sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
• (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan
vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
• reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant
Beveiligingswereld Meijer onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
• van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
• het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
• als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
• u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens
het gebruik algemeen aanvaard worden.

8.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij
Beveiligingswereld Meijer worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van
de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Beveiligingswereld Meijer het artikel of repareert of
vervangt (ter keuze van Beveiligingswereld Meijer) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen
bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen alsmede ook portokosten.

Aansprakelijkheid

Artikel 9:
9.1 De aansprakelijkheid van Beveiligingswereld Meijer, met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen, is uitdrukkelijk beperkt
tot de onder artikel: 8 geregelde garantie.
9.2 Beveiligingswereld Meijer is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door
leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van
de producten.

Transportrisico

Artikel 10:
10.1 Beveiligingswereld Meijer draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. (Met uitzondering van brievenbuspost)
Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
10.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Beveiligingswereld Meijer in ontvangst zijn genomen,
gaat het risico van beschadiging en verlies op Beveiligingswereld Meijer over.
10.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Beveiligingswereld Meijer naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op
eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Beveiligingswereld Meijer gerechtigd
de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

Geschillen

Artikel 11:
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Beveiligingswereld Meijer en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Beveiligingswereld Meijer en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht. Voor zover wettelijke
bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Beveiligingswereld Meijer is gevestigd bevoegd, tenzij
Beveiligingswereld Meijer voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

Privacy

Artikel 12:
12.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen.
Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Beveiligingswereld Meijer gebruikt de gegevens
van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

12.2 Beveiligingswereld Meijer zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan
derden.

Overige bepalingen

Artikel 13:
13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Beveiligingswereld Meijer, al dan niet op
internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beveiligingswereld Meijer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard,
juistheid of de inhoud van deze informatie. Beveiligingswereld Meijer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden
dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

Artikel 14:

14.1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt
verklaard, indien hij uitstel van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk
in beslag wordt genomen, heeft Beveiligingswereld Meijer het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
14.2 Bij niet nakoming van één zijner verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn,
zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Artikel 15:

15.1 De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking/compensatie.